SKEELERBAAN OPENWEL LES

 

Komende week jarig

21 april
Frank van Geersaem, Leoni van Stevens
22 april
Anne Versluis, Frank Rousseau, Johan Panneman
23 april
Harold Celi
24 april
Anke Bogmans, Merel van Heezik, Mijntje Arts, Susan van Teeffelen
25 april
Matty van Geel
26 april
Ruud Bink
27 april
Frans J Groeneveld, Geert Verhagen, Gijs Hilhorst, Marius van der Beek

      Sponsoren 

 

U bent hier: Home › Vereniging › ALV en Statuten › Wat is een ALV?

Handleiding Algemene Ledenvergadering.

Wat is een Algemene Ledenvergadering (ALV) en wat kan ik ermee? Dat zijn de vragen die in dit document beantwoord zal worden. Al snel zal duidelijk zijn dat de ALV hét orgaan binnen de vereniging is waarin leden kunnen bepalen wat er met de club gebeurd. Daarnaast geeft deze handleiding in het kort weer hoe leden in de praktijk invloed uit kunnen oefenen op het reilen en zeilen van de club!

De Algemene Ledenvergadering is dus een vergadering over het wel en wee van de club waarvoor alle leden zijn uitgenodigd en mee mogen praten én beslissen. De ALV is de plaats waar beleid en regels van de club worden gemaakt. Voorbeelden van zaken die door de ALV besproken en besloten worden zijn onder meer: het beleidsplan en de begroting, het jaarverslag en het financieel jaarverslag, meerjarig beleid, de organisatie van de vereniging en de hoogte van de contributie.

Een gangbare manier om het belang van de ALV te duiden is de uitspraak dat de ALV het hoogste orgaan van de vereniging is. Dit klinkt mooi en is ook nog waar, maar wat houdt dat nu daadwerkelijk in? Kort gesteld betekent het dat de wil van de ALV bepalend is, of dat de ALV bepaalt wat er in de vereniging gebeurt. Dit betekent dat belangrijke beslissingen door de ALV genomen moeten worden; alledaagse beslissingen worden door het bestuur genomen, dat de dagelijkse leiding over de vereniging heeft. Het is immers niet mogelijk en wenselijk om bij elke beslissing die genomen moet worden met alle leden te vergaderen en een besluit te nemen. De belangrijkste taken die de ALV heeft zijn het (jaarlijks) benoemen van een bestuur, het vaststellen van beleid en begroting en het controleren van het bestuur op het uitvoeren van haar taken.

Het bestuur heeft officieel vier taken, waarvan de twee eerste de meest voorkomende zijn. Achtereenvolgens zijn deze taken:

 • de algemene leiding van zaken
 • uitvoering van de door de ALV genomen besluiten
 • toezicht houden op naleving van statuten en reglementen
 • benoeming, ontslag, en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

Nu de rol en taken van de ALV binnen de vereniging (hopelijk) een beetje duidelijk zijn is het tijd aandacht te besteden aan hoe dit alles nou in zijn werk gaat. Minimaal twee weken voor de ALV ontvangen alle leden een uitnodiging met agenda en eventueel stukken. Voor mensen die willen reageren op de stukken of een eigen voorstel in willen dienen is het wenselijk dat zij dit doen binnen een week na ontvangst van de agenda, zodat de binnengekomen reacties en voorstellen doorgestuurd kunnen worden naar de leden, en opdat het bestuur en alle leden zich goed op de ALV voorbereiden kunnen.


Op de ALV zelf wordt vervolgens de agenda definitief vastgesteld, waarna de punten op volgorde van de agenda behandeld worden. Meestal heeft de agenda een vaste volgorde, als er meer inhoudelijke punten zijn, worden die een eigen agendapunt en schuiven de nummers 6-8 dus op:

 1. Opening.
 2. Agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Vaststellen notulen voorgaande ALV.
 5. Inhoudelijke (discussie)punten (Hierin zitten de taken van de ALV, zoals het kiezen van het bestuur of het vaststellen van beleid). Meestal zijn deze agendapunten reden voor bijeenroepen ALV).
 6. WVTTK (Dit staat voor Wat Verder Ter Tafel Komt. Hier worden zaken besproken die tijdens de ALV naar boven zijn gekomen, maar op dat moment niet geschikt waren voor bespreking, bijvoorbeeld omdat het niet aansloot bij het betreffende agendapunt).
 7. Rondvraag (Bij dit agendapunt krijgt iedereen de kans nog een vraag te stellen of opmerking te plaatsen die niet hoort bij een ander agendapunt. Het is niet de bedoeling dat hier nog een inhoudelijke discussie volgt).
 8. Sluiting.

De ALV wordt doorgaans geleid door de voorzitter van de vereniging. De voorzitter van de ALV wijst spreekrecht toe om te voorkomen dat iedereen door elkaar gaat spreken. Om spreekrecht kan verzocht worden door handopsteking. In de praktijk is niet altijd te voorkomen dat mensen het woord nemen zonder dat ze het gekregen hebben, maar zolang het niet ten koste gaat van de discussie of de inspraakmogelijkheden van anderen wordt dat over het algemeen niet erg gevonden. Bij voorstellen wordt, indien nodig, gestemd. Wanneer over zaken gestemd wordt, wordt er gestemd door het opsteken van de hand. Wanneer over personen gestemd wordt (of een lid erom verzoekt), wordt ‘gesloten’ gestemd, wat inhoudt dat er met stembriefjes gewerkt wordt, zodat het stemmen anoniem gebeurd. In veruit de meeste gevallen wordt besloten bij gewone meerderheid, dus een voorstel wordt aangenomen als de helft plus één van de aanwezigen voor is. Leden die wel mee willen beslissen, maar niet aanwezig zijn, kunnen een ander lid machtigen om voor hen te stemmen. Machtigingen moeten voorafgaand aan de ALV schriftelijk aan het bestuur worden doorgegeven. Ieder lid mag door maximaal één ander lid gemachtigd worden.


Tot zover de algemene kant van de ALV, want wat kan je er als lid nou precies zélf mee? Eén van de belangrijkste dingen is dat je beleidsvoorstellen niet alleen goed of af kan keuren, maar dat je ze ook kan wijzigen. Daarbij maakt het niet uit of het voorstel gedaan is door het bestuur of door een ander lid. Hierbij is het belangrijk dat je een concreet voorstel hebt wat je waarom waarin wilt wijzigen. Bij voorkeur worden zulke voorstellen vooraf ingestuurd, zodat iedereen er voor de ALV al kennis van kan nemen en hierover mee kan denken.


Naast wijziging van een beleidsvoorstel kun je ook wijzigingen van andere agendapunten voorstellen of zelfs agendapunten voorstellen. Een agendapunt of voorstel tot wijzigingen die een wijziging van de statuten of Huishoudelijk Reglement betreffen, dient echter 14 dagen voor de ALV bekend te zijn bij de leden. Wanneer je een ander voorstel hebt mag je dit tijdens de vergadering voorstellen. Hier kan echter alleen over gestemd worden wanneer de vergadering unaniem overeenkomt dat er over dit onderwerp gestemd dient te worden, dit is omdat de besluiten die door de ALV worden genomen bindend zijn voor het bestuur, de leden én andere personen binnen de club (zoals trainers en leiders) en gebaat zijn bij een weloverwogen besluitvorming.


De ALV is echter ook voor een aantal dingen expliciet niet bedoeld. Zo is de ALV niet de plaats voor persoonlijke frustraties of incidentele voorvallen, tenzij ze van belang zijn voor de vereniging. Ook de personele invulling van teams en afspraken die binnen een team gemaakt worden zijn dingen die in principe niet op een ALV besproken worden.


Op de ALV bepaal je als lid dus zelf mede hoe jouw club er uitziet. De ALV is de plaats waar je je stem kunt laten horen én invloed kunt uitoefenen op de weg die de club inslaat. De ALV is niet voor niets het hoogste orgaan van de vereniging.


WIE IS ONLINEActieve bezoekers: 70, waarvan 0 geregistreerd en 70 gast(en).

Loginstatus

Laatste Nieuws

06-04-2018

Uitslag clubkampioenschappen

Ga naar pagina...

04-04-2018

Skeelertoertocht 75 km vanuit de Lier naar HvH

Lees meer...Ogenblik a.u.b. ...